Algemene voorwaarden

Bouwplaats:

Het plaatsen van een schutting is niet zonder risico’s. Daarom vragen wij u onderstaande voorwaarden goed door te lezen. Soms klinken de regels erg streng, maar in de praktijk valt het wel mee. Wij willen graag dat u een kwalitatief hoogstaand product in uw tuin krijgt, en dat de bouwers veilig en vooral plezierig kunnen werken.

Voor het plaatsen van een bouwwerk is een vrije werkruimte van +/- 50cm breedte vereist. Van tevoren verwijderde grond dient minimaal 1 meter van de bouwplaats te worden opgeslagen en mag de looppaden van de bouwers niet blokkeren. Indien de bouwers constateren dat er sprake is van een gevaarlijke situatie op de bouwplaats zal dit aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Hierop zal de bouwplaats in veilige staat dienen te worden gebracht, hetgeen kan worden uitgevoerd door de bouwers op basis van nacalculatie of door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de verantwoordelijkheid neemt op de bouwplaats in veilige staat te brengen, zullen wel voorrijkosten in rekening worden gebracht. Tevens zal het werk pas dan hervat worden wanneer de bouwers hebben geconstateerd dat de bouwplaats veilig is.

De bouwplaats dient “bouwrijp” te zijn: vrij van obstakels zoals bestratingen , funderingen, puin, wortels, bomen, struiken, plantjes, oude schuttingen en leidingwerk c.q. kabels en rioleringen in de grond, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kapotte kabels en rioleringen mits deze zijn aan geven door de opdrachtgever. Indien de bouwers de bouwplaats eerst bouwrijp dienen te maken door voornoemde obstakels te verwijderen, zullen de kosten hiervoor op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Uiteraard zal dit van tevoren worden afgestemd met de opdrachtgever.

Op de bouwplaats dient stroom en in sommige gevallen water aanwezig te zijn.

Het uitzetten van een bouwwerk:

Bij het uitzetten van lijnen en peilen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn, tenzij de opdrachtgever van tevoren de lijnen alsmede de hoogte van het bouwwerk zelf uitzet. Op het moment dat de lijn definitief uitgezet is dient de opdrachtgever hier akkoord voor te geven.

Wanneer er bij graaf of boorwerkzaamheden schade ontstaat aan kabels en/of leidingen waarvan de aanwezigheid bij het uitzetten van lijnen niet is bekend gemaakt, dan kan Schuttingbouw Eindhoven voor deze schade niet aansprakelijk worden gesteld.

Beton:

Wij geven 15 jaar garantie op al onze met CE gemarkeerde betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen in het product zitten. Ook het verkleuren van de beton valt niet onder de garantie. Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeiing). Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloeiing wordt niet als klacht geaccepteerd. Let op het kan voorkomen dat bij motief platen lichte beschadigingen kunnen optreden door de ontkisting van de mallen dit wordt niet als een klacht geaccepteerd. Standaard worden de betonpalen met of zonder sierbol geleverd, dit is afhankelijk van de voorraad. Indien u specifiek een sierbol op de palen wilt, dient u dit tijdig aan te geven.

De antraciet producten worden voorzien van een coating het biedt als bescherming tegen het verkleuren en het verweren: Deze kunnen toch nog wit uitslaan tegen de tijd hier kan geen garantie opgeven worden omdat het een natuur product is.

Fundering:

Afhankelijk van de hoogte van de waterstand of de samenstelling van de grond te plekke van het te plaatsen bouwwerk kan geadviseerd worden een betonvoet aan palen te storten of een andere fundering onder het bouwwerk te hanteren. Indien de opdrachtgever zelf voor betonmortel zorgt, wordt deze kosteloos aan de palen gestort. Mocht de opdrachtgever het advies voor versteviging van een fundering niet overnemen, dan komt de garantie tegen verzakking van het bouwwerk te vervallen.

Over onze hout producten:

Wij geven 10 jaar garantie op al onze geïmpregneerde schuttingen en 20 jaar garantie op onze Bangkirai producten. Ook hier geldt dat het een natuurproduct is. Bangkirai heeft de eigenschap tot bloeden wat bruine vlekken geeft op onderliggend werk, dit is soms na enkele maanden weer verdwenen. Wij werken uitsluitend met hoogwaardige materialen, maar desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Hier kan helaas geen garantie op gegeven worden, omdat wij van te voren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Hardhout dankt zijn duurzaamheid o.a. aan specifieke inhoudsstoffen. Overtollige inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan weersinvloeden echter worden uitgespoeld (uitbloeden) en moeilijk te verwijderen vlekken op omliggende delen achterlaten. Dek aangren- zend werk daarom tijdens de eerste fase van blootstelling altijd af. Bij niet poreuze materialen kunt u vaak een groot deel van de vlekken verwijderen met een chlooroplossing. Het uitbloeden en verkleuren van de onderliggende materialen valt niet onder de garantie. Op douglas hout wordt 5 jaar garantie gegeven.

Afwerking:

Schuttingbouw Eindhoven is volledig verantwoordelijk voor de correcte afwerking van het bouwwerk. Tot deze afwerking behoort niet het afvoeren van vrijgekomen grond, herbestrating en tuinaanleg.

Transportkosten:

Afhankelijk van de locatie waar het bouwwerk geplaatst dient te worden kunnen transportkosten in rekening worden gebracht. Indien transportkosten in rekening dienen te worden gebracht, zal dit van tevoren kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever.

Weersomstandigheden:

Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat het niet mogelijk is de afgesproken werkzaamheden volgens planning uit te voeren. Schuttingbouw Eindhoven kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet nakomen van een planning ten gevolge van weersomstandigheden.

Het annuleren van opdrachten:

Bij het annuleren van een opdracht wordt 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Garantie:

Schuttingbouw Eindhoven geeft standaard 10 jaar garantie op alle bouwwerken.

Onder de garantie vallen:

  • Grove scheuren of gaten in materialen;
  • Spontaan kapot knappen van betondelen;
  • Productiefouten;
  • Houtrot;
  • Het niet conform de afgesproken lijnen en peilen plaatsen van bouwwerken;
  • Het niet waterpas plaatsen van bouwwerken.

Buiten de garantie vallen:

  • Haarscheurtjes in materialen;
  • Schade aan betondelen ten gevolge van luchtbellen die tijdens het productieproces in het beton zijn ingesloten;
  • Verkleuring aan materialen ten gevolge van zon en weersinvloeden, tenzij deze materialen hier expliciet voor zijn behandeld;
  • Stormschade.

Betalingsverplichting en facturering

Schuttingbouw Eindhoven heeft het recht om haar facturen elektronisch, dan wel middels post te versturen. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn door Schuttingbouw Eindhoven nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal de klant hieraan, hetzij telefonisch of schriftelijk herinnerd worden. Hierop volgende zal een laatste aanmaning de laatste stap zijn. 5 werkdagen na deze aanmaning zal de vordering overgedragen worden naar de deurwaarder of het incassobureau waar Schuttingbouw Eindhoven op dat moment mee samenwerkt. Bijkomende wettelijke extra kosten en rente, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, komen voor rekening van de opdrachtgever.


Eigendomsvoorbehoud

Alle door Schuttingbouw Eindhoven in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Schuttingbouw Eindhoven totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Alle hiervoor beschreven leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Schuttingbouw-Eindhoven-logo
Vraag direct een offerte aan

Heeft u al een keuze kunnen maken vraag dan direct een offerte aan of klik voor meer informatie